Statistike

Statistike

Iskorišćenost servisa

Racionalizacija nabavke, kao osnovni cilj KoBSON-a, ne bi bila ostvarljiva bez optimizacije nabavke zasnovane na odgovarajućim podacima i tehnikama. U saradnji sa izdavačima pretplaćenih elektronskih servisa KoBSON sprovodi redovnu aktivnost praćenja iskorišćenosti pretplaćenih izvora. Ovi podaci javno su dostupni. Neki od pokazatelja prate se na nivou Republike u celini, dok se drugi prikupljaju na nivou pojedinih istraživačkih ustanova.

Obilje pretplaćenih izvora predstavlja više od slučajno prikupljenih zbirki podataka, i potrebno je učiniti dodatni napor da se i omogući njihovo efikasno korišćenje. To, pre svega znači aktivnosti na unapređivanju komfora korisnika, vodeći računa o brzini i stalnosti pristupa pretplaćenim izvorima. Cilj evaluacije je optimizacija nabavke koja se ostvaruje objedinjavanjem informacija o potrebama korisnika, cenama servisa, uslovima plaćanja i iskorišćenosti pretplaćenih izvora.

KoBSON trenutno obezbeđuje korisnicima preko 35.000 stranih naučnih časopisa u elektronskoj ili papirnoj formi, a taj broj nastojimo i dalje da povećavamo. Kolekcija časopisa koja se nudi korisnicima u Srbiji se u visokom procentu prepokriva sa listom časopisa Web of Science , a koji obuhvata objektivno najznačajnije svetske časopise. Taj izvor se u mnogim svetskim bibliotekama koristi za vrednovanje kolekcije.

 

  WoS      

KoBSON  

  %  

društvene nauke

3,239

2,484

  76.69

umetnost i humanističke nauke

1,774

769

43.35

inženjerstvo i tehnologija

1,878

1,184

63.05

medicinske nauke

3,274

1,987

60.69

poljoprivredne nauke

418

238

56.94

prirodne nauke

3,432

2,386

69.52