Naši u WOS - o servisu

O servisu

Servis Naši u WOS predstavlja poseban niz usluga koje KoBSON pruža korisnicima koji rade u naučnim institucijama Republike Srbije. Osnovni cilj ovog servisa je da omogući lakše i brže listanje podataka o radovima domaćih istraživača koji su objavljeni u časopisima i zbornicima sa konferencija koje referiše WoS. Kriterijum za izbor radova koji pripadaju bazi formiran je tako što su iz WoS-a preuzeti svi članci u kojima su autori naveli adresu institucije u Srbiji kao svoju afilijaciju.

Podaci o objavljenim radovima se preuzimaju nedeljno. Istovremeno se elektronskom poštom šalje i obaveštenje svim autorima čija je elektronska adresa navedena u radu (ili u ranijim radovima). Prilikom preuzimanja radova obavlja se i ispravljanje i ujednačavanje prezimena i imena, jer se često imena naših autora nekorektno navode u WoS-u. Podaci o ostvarenim citatima za svaki pojedinačni rad ažuriraju se mesečno. Dodatno za sve radove koji su opremljeni DOI brojem uspostavljen je direktan link na članak u punom tekstu. Važno je napomenuti da su dostupni samo oni radovi koji su objavljeni u okviru servisa pretplaćenih preko KoBSON-a.

Česta pitanja u vezi Naši u WoS


1. Zašto moj rad nije u Naši u WOS, a objavljen je u časopisu koji se nalazi na WOS listi?

Postoji nekoliko mogućih razloga zašto se rad koji je objavljen u časopisu koji referiše WOS nije našao na listi servisa Naši u WOS-u:

  • Greška u kucanju prilikom unošenja rada u bazu. S obzirom na to da se u WOS bazu nedeljno unosi oko 250.000 radova, greške ove vrste su očekivane. Najčešće se radi o tome da je osoba koja unosi podatke o radu pogrešno unela ime autora ili je, pak, pogrešno unela naziv zemlje afilijacije autora (npr. Srbia umesto Serbia).
  • Baza nije ažurirana. WOS baza se ažurira svake nedelje sa četvrtka na petak, dok se baza servisa Naši u WOS ažurira sa petka na ponedeljak. Moguće je da je rad izašao u časopisu npr. u utorak, ali se on na servisu neće pojaviti pre prvog sledećeg ponedeljka.
  • Rad je propušten, tj. greškom nije unet u WOS bazu.
  • Časopis se više ne referiše. Svake godine određeni broj časopisa prestaje da se refersiše.
  • Emerging Sources Citation Index - u okviru servisa Web of Science (WoS) od 2015. godine, u bazi ESCI se privremeno referišu časopisi koji još uvek nisu prošli čitav proces evaluacije za uključivanje u redovne baze (AHCI, SCIe, SSCI). Na taj način se povećava transparentnost procesa odabira časopisa. Radovi iz ovih časopisa se ne uključuju u servis Naši u WoS. Tek nakon što časopis prođe kompletan proces evalucije i bude priključen nekoj od baza AHCI, SCIe ili SSCI, radovi publikovani u njemu biće preuzeti i vidljivi u Naši u WoS.

S obzirom na čest zahtev korisnika da se njihov rad (odmah nakon publikovanja u nekom časopisu) uvrsti u servis Naši u WoS, preporuka je da sam korisnik najpre izvrši proveru da li je konkretni rad već referisan i vidljiv u Web of Science. Servis Web of Science je dostupan svim korisnicima KoBSON-a (jednako preko Akademske mreže kao i preko udaljenog pristupa). Primer pretrage

2. Ime u servisu Naši u WOS je različito od imena navedenog u WOS.

Servis Naši u WOS raspolaže sa bazom domaćih istraživača, sa detaljnim podacima o svakom autoru. Razrešavanjem imena autora u okviru ove baze se tačno utvrđuje identitet autora, npr. ako dva autora imaju iste inicijale i isto prezime, pravi se razlika između njih.

3. Koji period obuhvata baza?

Baza Naši u WOS obuhvata period od 2000. godine do danas.

4. Koji je uslov da se moj rad nađe u servisu Naši u WOS?

Osnovni uslov da se rad nađe u servisu Naši u WOS jeste da je časopis u kome je rad objavljen referisan u WOS za tekuću godinu. Dodatni, ali takođe obavezan uslov, jeste da je autor naveo instituciju iz Republike Srbije, dakle da ima afilijaciju iz Srbije.

5. Zašto je moj rad pogrešno klasifikovan (npr. umesto originalnog naučnog rada je klasifikovan kao pregledni članak)?

Klasifikacija radova se potpuno preuzima iz WOS, i to su najčešće:

  • Review
  • Article
  • Proceedings Paper
  • Meeting Abstract
  • Book Review

i ređe: Art Exhibit Review / Bibliography / Biographical-Item / Chronology / Correction / Correction, Addition / Dance Performance Review / Database Review / Discussion / Editorial Material / Excerpt / Fiction, Creative Prose / Film Review / Hardware Review / Item About an Individual / Letter / Meeting Summary / Music Performance Review / Music Score / Music Score Review / News Item / Poetry / Record Review / Reprint / Script / Software Review / TV Review, Radio Review / Theater Review

6. Slanje obaveštenja istraživačima

Radi promovisanja servisa Naši u WOS, kao i zbog tačnosti podataka u bazi, servis obuhvata i slanje obaveštenja elektronskom poštom, koji sadrži i podatke o radu. Obaveštenje se šalje svim istraživačima iz autorskog tima, a čija nam je e-mail adresa poznata. Na taj način autor može da proveri tačnost podataka, i da kontaktira KOBSON radi ispravljanja eventualnih grešaka.

7. Koliko često i kada se ažurira baza?

Baza WOS se ažurira jednom nedeljno sa četvrtka na petak. Baza Naši u WOS se takođe ažurira jednom nedeljno, sa petka na ponedeljak. Podaci o citiranosti članka se ažuriraju jednom mesečno, svakog prvog u mesecu.

8. Koji su naši časopisi u WOS?

Ažurna lista časopisa iz Srbije referisana u WoS-u.

9. Čemu služi podatak o citiranosti?

Uvidom u radove koji citiraju rad od interesa (naročito ako se radi o sopstvenom tekstu), moguće je dalje pratiti određenu naučnu problematiku, kao i pronaći potencijalne saradnike na istom ili sličnom naučnom problemu. Uspostavljeni link sa ovog podatka vodi direktno na taj rad u WoS-u. Ova funkcija radi samo sa računara koji se nalaze u kojima je dozvoljeno pristup WoS-u.

10. Kako mogu uputiti zahtev za korekciju podataka na Web of Science servisu?

Za korekciju podataka možete se obratiti izdavaču baze WoS (Clarivate Analytics, nekadašnji Thomson Reuters) preko forme za izmenu podataka.

11. Zašto moj rad ne može biti izbrisan iz Naši u WoS?

Obzirom na povremene zahteve korisnika da se određeni rad izbriše sa njihove liste radova u servisu Naši u WoS obaveštavamo Vas da ni jedan rad ne može biti povučen.
Razlog tome je jasno definisano i utvrđeno pravilo da podatke prenosimo onako kako su publikovani u Web of Science (WoS) servisu. Kako WoS nema praksu da povlači radove iz baze, već da publikuje korekcije koje se odnose na njih (a koje je uredništvo časopisa javno publikovalo u nekoj redovnoj svesci časopisa u sekciji "Corrections" ili "Erratum"), tako i mi vršimo povezivanje zapisa originalnog rada sa radom koji sadrži podatke korekciji istog.
Primer ove vrste povezivanja u Naši u WoS.