O Konzorcijumu

O konzorcijumu

Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON) je novi oblik organizovanja biblioteka Srbije. Inicijativu za formiranje Konzorcijuma su pokrenule novembra 2001. vodeće naučne biblioteke u Srbiji:

Osnovni ciljevi udruživanja su:

 • optimizovana nabavka stranih naučnih informacija
 • prelazak sa papirnih izdanja na elektronska
 • unapređenje pristupa elektronskim informacijama
 • promocija domaćeg naučnog izdavaštva

Za predstavnika u pregovorima, kako sa izdavačima tako i sa nadležnim Ministarstvom određena je Narodna biblioteka Srbije.

Finansiranje KoBSONa

Iako krajnji korisnici, a i bibliotekari, doživljavaju da je sve preko KoBSONa "za džabe", to je daleko od realnosti. Celokupan sistem pretplate finansira se isključivo preko Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Na kraju svake godine usaglašavaju se predlozi KoBSONa prikupljeni na osnovu zahteva krajnjih korisnika i veličine budžeta Ministarstva za nauku. Konačnu odluku o visini izdvojenih sredstava kao i o izvorima koji će se pretplatiti donose predstavnici Ministarstva.

KoBSON ima obavezu da polaže račune Ministarstvu kao finansijeru o svojoj opravdanosti i efikasnosti, što i čini redovnim izveštavanjem.

Nabavka je potpuno podređena potrebama istraživačkih institucija u zemlji. Godišnjim pretplatama je, do ove godine, prethodila anketa koja se sprovodila preko biblioteka zainteresovanih institucija. Od ove godine predlog nabavke, posebno časopisa u papirnoj formi zasnovan je na osnovu citiranosti časopisa u radovima koje naši istraživači objavljuju (koristeći informacione izvore: NašiuWoS - radovi naših istraživača u Web of Science, i SCIndeks – Srpski citatni indeks).

Ostvareni rezultati

Dosadašnja iskustva iz rada KOBSON-a vrlo su povoljna. Za manje novca nego u prošlosti sada se u Srbiji pretplaćuje znatno više međunarodnih naučnih časopisa, uključujući i one najvišeg kvaliteta. Uspešnost KOBSON-a vidljiva je i na međunarodnom planu. U prvoj godini delovanja KoBSON je u okviru eIFL-a zauzimao 32. mesto od 40 zemalja s obzirom na odnos broja preuzetih članaka i cene pretplaćenih izvora, što se koristi kao pokazatelj uspešnosti članica. Danas zauzimamo 4. mesto. Dodatno, prema istraživanjima UNESCO-a o pristupu naučnoj literaturi, Srbija predstavlja lidera u regionu.

Šta sve KoBSON radi

 • obezbeđuje novčana sredstva za nabavku naučnih informacija, promociju ili edukaciju, putem projekata u zemlji i inostranstvu
 • upravlja pribavljenim novčanim sredstvima
 • odlučuje o nabavci naučnih informacija, nakon anketiranja svih zainteresovanih članica i detaljne analize
 • pregovara sa izdavačima (dobavljačima) časopisa i baza podataka u cilju što povoljnije nabavke
 • potpisuje licencne ugovore o korišćenju pretplaćenih servisa
 • kreira, ažurira i održava veb stranicu dostupnu svim krajnjim korisnicima u Srbiji
 • instalira i održava sve mrežne baze podataka na centralnom računaru, a koje moraju biti dostupne svim korisnicima
 • prati iskorišćenost nabavljenih naučnih informacija i o tome izveštava finansijere Konzorcijuma