Citiranost autora

Citiranost autora

Izrada bibliografije citiranosti istraživača obavlja se prema zahtevu korisnika. Citiranost se utvrđuje na osnovu citatnih baza koje izdaje Institute for Scientific Information, Thomson, Philadelphia. Baze obuhvataju preko 10.000 najuticajnijih naučnih časopisa u svetu. Utvrđivanje citiranosti se obavlja na osnovu podataka iz sledećih izvora:

1996-danas Web of Science , koji obuhvata:

 • Science Citation Index Expanded (SCI) - oko 7100 časopisa
 • Social Science Citation Index (SSCI) - oko 2100 časopisa
 • Arts and Humanities Citation Index (AHCI) - oko 1200 časopisa

1980-1995 CDROM izdanja:

 • SCI, period 1980-1995 - oko 3300 časopisa
 • SSCI, period 1981-1995 - oko 1500 časopisa
 • AHCI, period 1992-1995 - oko 1200 časopisa (BMS Novi Sad)

Raniji period, papirno izdanje:

 • 1961-1980 - Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
 • 1945-1979 - SCI, Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
 • 1956-1979 - SSCI, Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
 • 1975-1991 - AHCI, Biblioteka Matice srpske, Novi Sad

Kako do citiranosti

1. Kome da se obratite? Zvaničnu potvrdu na memorandumu biblioteke sa pečatom i potpisom bibliotekara o broju vaših citata možete dobiti u:

Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", Beograd

veb adresa http://www.unilib.rs/usluge/citiranost/
kontakt Odeljenje za naučne informacije i edukaciju
elektronski zahtev http://www.unilib.rs/zahtev-za-izradu-bibliografije-citiranih-radova/
e-mail citiranost@unilib.rs
telefon 011/3370-160


Biblioteci Matice srpske, Novi Sad

veb adresa http://www.bms.ns.ac.rs/bms1055.htm
kontakt Referalni centar
e-mail referalni@bms.ns.ac.rs
telefon 021/525-859


Univerzitetskoj biblioteci, Kragujevac

veb adresa http://www.ub.kg.ac.rs/index.php/usluge/ostale-usluge
kontakt Odeljenje za naučne informacije i razvoj
e-mail ubkg@kg.ac.rs
telefon 034/300-299, 372-603


Ne morate biti član biblioteke da biste dobili podatke o citiranosti.

2. Šta sve istraživač treba da pripremi? Pored osnovnih podataka o istraživaču, treba pripremiti i kompletnu bibliografiju sa tačnim rasporedom autora u višeautorskim radovima uređenu hronološki. Pretraživanje citiranosti radova se radi tako što se svaki rad iz priložene bibliografije posebno pretražuje i to prema prvom autoru rada. Potrebno je i da navedete period u kom će citiranost biti pretraživana. Uputstvo / Primer za pisanje bibliografije

3. Koliko to košta? Prijem zahteva:

 • period od 2017. godine do danas 800,00 dinara + po pronađenom citatu 40,00 dinara
 • period od 1980. godine do danas 1.600,00 dinara + po pronađenom citatu 40,00 dinara
 • period od 1963. godine do danas 2.400,00 dinara + po pronađenom citatu 40,00 dinara
 • izrada Hirsch-index-a (h-index) prema bazama WoS i Scopus 1.000,00 dinara 
 • po specijalnom zahtevu se radi bibliografija heterocitata. Maksimalan broj heterocitata je 30 i naplaćuje se po višoj ceni 80,00 dinara po heterocitatu + pretraživanje

Rezultati:

 • Elektronski dokument putem e-pošte

Rok za izradu pregleda citiranosti je do 10 dana od dana prijema zahteva. Ukoliko se želi hitna usluga, cena izrade pregleda citiranosti se uvećava za 100%. Plaćanje se može obaviti ili putem računa ili gotovinski. Za gotovinske uplate, obavezna je uplata unapred.

4. Šta dobijate? Dobijate bibliografiju citiranih radova za traženi period u elektronskoj formi putem e-pošte i zvaničnu potvrdu na memorandumu Biblioteke sa pečatom i potpisom bibliotekara o broju Vaših citata. Rezultate je moguće dobiti i u štampanom obliku.

Bibliografski zapis citata sadrži: autore koji su Vas citirali, naslov rada u kome ste citirani, naziv časopisa, godište, broj i stranice i na kraju Vaš rad koji je citiran. Rad koji je citiran sadrži sledeće podatke: prvog autora, godinu, časopis, volumen i stranicu.

Primer: Author(s): Chang, WH; Shoback, D Title: Extracellular Ca2+-sensing receptors - an overview Source: CELL CALCIUM, 35 (3): 183-196 MAR 2004 Cited References: ZIVADINOVIC D, 2002, ENDOCRINOLOGY, V143, P445.

5. Citiranost projektnih timova Izdavaće se dva tipa sertifikata o citiranosti autora: Prvi tip sertifikata je za radove gde je autor naveden kao jedan od autora odgovornih za rukopis rada. Drugi tip sertifikata je za citate radova gde je autor naveden kao jedan od učesnika međunarodnog projekta na kraju rada, koji su u ime svih članova projektnog tima napisali neki drugi autori. (u ovakvim slučajevima kandidati moraju priložiti originalni rad) Ako autorovo ime nije navedeno u spisku učesnika projekta u samom radu, taj rad neće biti uključen u citatnu analizu. Samocitati koji su nađeni u bazi Indeksa naučnih citata mogu se takođe prikazati na zahtev autora. Samocitati su oni citati gde se prezime ispitivanog autora nalazi i u citiranom radu i u citatu.

Obrazloženje

U savremenoj nauci, posebno u medicini i fizici, sve je češći slučaj da na dugogodišnjim međunarodnim projektima sarađuje veliki broj istraživača, čiji rezultati su deo rezultata projekta, koji se objavljuje u vidu članka ili monografije. Ti autori jesu odgovorni za rezultate navedene u radu, ali nisu pisali rad, jer je nemoguće da grupe od više desetina ljudi zajedno pišu. U takvim slučajevima uobičajena praksa je da se istraživači dogovore ko će u ime grupe napisati sam tekst rada, a svi oni koji su svojim rezultatima doprineli navode se poimence kao učesnici projekta, najčešće na kraju rada ili u fusnoti. Citati za ovakve radove su relevantni za međunarodni projekat, a time i za sve učesnike u projektu, ali se ne mogu sabirati sa citatima radova za koje su sami posmatrani autori napisali tekst.