Referisani časopisi

U okviru redovne aktivnosti KoBSON prati dostupnost časopisa koji izlaze u Srbiji u međunarodnim bazama podataka, kao i klasifikaciju domaćih časopisa na stranicama Ministarstva nauke.

Referisani u Web of Science (WoS)
Referisani u ESCI (Emerging Sources Citation Index)
Referisani u Journal Citation Report-u (JCR)
Referisani u Scopus-u
Referisani u Medline-u
Kategorizacija časopisa na veb stranici Ministarstva nauke

Prijavljivanje novih časopisa za referisanje

Svake godine Clarivate Analytics (nekadašnji Thomson Reuters) procenjuje oko 3.500 novih časopisa za referisnje u WoS, a nivo prolaznosti je do 10%-12%. Ta evaluacija je besplatna, i obuhvata striktno definisane kriterijume. Nakon početnog prijavljivanja, potrebno je poslati naredne tri sveske neposredno nakon objavljivanja.

Istovremeno, postoje jasno definisani kriterijumi za izbor zbornika sa konferencija koji će se referisati u bazi - Clarivate Analytisc Conference Proceedings Selection Process.

Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Emerging Sources Citation Index - u okviru servisa Web of Science (WoS) od 2015. godine, u bazi ESCI se privremeno referišu časopisi koji još uvek nisu prošli čitav proces evaluacije za uključivanje u redovne baze (AHCI, SCIe, SSCI). Na taj način se povećava transparentnost procesa odabira časopisa.

Radovi iz ovih časopisa se ne uključuju u servis Naši u WoS. Tek nakon što časopis prođe kompletan proces evalucije i bude priključen nekoj od baza AHCI, SCIe ili SSCI, radovi publikovani u njemu biće preuzeti i vidljivi u Naši u WoS.

Detaljne informacije možete pronaći ovde.

Lista naših časopisa referisanih na ESCI listi (zaključno sa 05. 06. 2024)

 

Referisani u Journal Citation Report-u (JCR)

SCIe SSCI

Naslov IF
Acta Veterinaria - Beograd
Applicable Analysis and Discrete Mathematics
Archives of Biological Sciences
Botanica Serbica
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly
Computer Science and Information Systems
Facta Universitatis-Series Mechanical Engineering
Filomat
Genetika Title Suppr.
Hemijska industrija
Int Journal of Electrochemical Science
Journal of Medical Biochemistry
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B
Journal of the Serbian Chemical Society
MATCH-Comm Math Comp Chemistry
Nuclear Technology and Radiation Protection
Panoeconomicus
Processing and Application of Ceramics
Psihologija
Publications de l Institut Mathematique-Beograd ESCI
Science of Sintering
Serbian Astronomical Journal
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Thermal Science
Vojnosanitetski pregled

 

Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.

Referisani u Scopus-u

Naziv časopisa Period
Acta chirurgica Iugoslavica 1997-
Acta Facultatis Medicae Naissensis 2009-
Acta Orthopaedica Iugoslavica  
Acta Periodica Technologica 2010-
Acta Stomatologica Naissi 2009-
Acta Veterinaria 1996-
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 2007-
Applied Engineering Letters 2020-
Archive of Oncology 1997-
Archives of Biological Sciences 2008-
Archives of Gastroenterohepatology  
Arhiv za farmaciju 2009-
Botanica Serbica 2013-
Bulletin, Classe des Sciences Mathematiques et Naturelles, Sciences Mathematiques 2007-
Bulletin of the Serbian Geographical Society 2020-
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 2008-
Children‘s Pulmonology  
Computer Science and Information Systems 2008-
Decision Making: Applications in Management and Engineering 2018-
DETUROPE: The Central European Journal of Tourism and Regional Development 2017-
Economic Annals 2007-
Ekonomski horizonti 2020-
ESP Today 2016-
Facta Universitatis: Series Electronics and Energetics 2023-
Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering 2015-
Filomat 2010-
Filozofija i društvo 2018-
FME Transactions 2011-
Gastroenterohepatoloski Arhiv  
Genetika 2010-
Geographica Pannonica 2012-
Glas Srpske Academija Nauka i Umetnosti Odeljenje Mediciniskich Nauka  
Godisnjak Vojnomedicinske akademije = Annual of the Military Medical Academy  
Helia 2007-
Hemijska industrija 2008-
Integritet i vek konstrukcija 2015-
International Journal for Quality Research 2014-
International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education / IJCRSEE 2013-
International Journal of Electrochemical Science 2006-
International Journal of Industrial Engineering and Management 2012-
Istorija 20. veka 2019-
Istorijski časopis 2020-
Istraživanja 2020-
Journal of Agricultural Sciences, Belgrade 2020-
Journal of Applied Engineering Science/Istraživanja i Projektovanja za Privredu 2006-
Journal of Graphic Engineering and Design 2018-
Journal of Medical Biochemistry 2007-
Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 2007-
Journal of Philosophy ARHE 2012-
Journal of Regional Security 2012-
Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijic", SASA 2019-
Journal of the Serbian Chemical Society 1996-
Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics 2012-
Journal of Women‘s Entrepreneurship and Education 2020-
Jugoslovenska medicinska biokemija  
Komunikacija i kultura online 2018-
Kragujevac Journal of Mathematics 2011-
Metallurgical and Materials Engineering 2019-
Match 1996-
Matematički vesnik 1999-
Meat Technology 2021-
Medicinski časopis 2010-
Medicinski glasnik 2006-
Medicinski pregled 1964-
Medicus  
Microwave Review 2012-
Novi Sad Journal of Mathematics 2011-
Nuclear Technology and Radiation Protection 2008-
Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications (ORESTA) 2018-
Panoeconomicus 2009-
Plućne bolesti  
Plućne bolesti i tuberkuloza  
Politikologija religije 2007-
Primenjena psihologija 2017-
Proceedings on Engineering Sciences 2019-
Processing and Application of Ceramics 2014-
Psihologija 2008-
Publications de l Institut Mathematique 2007-
Publikacije Elektrotehnickog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Matematika 2007-
Science of Sintering 1974-
Serbian Astronomical Journal 2007-
Serbian Journal of Electrical Engineering 2016-
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2008-
Serbian Journal of Management 2014-
Sociologija 2007-
Spatium 2011-
Specijalna edukacija i rehabilitacija 2018-
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 1950-
Stanovništvo 2007-
Starinar 2020-
Teaching of Mathematics 2019-
Tekstilna industrija  
TELFOR Journal 2016-
TEM Journal 2017-
Theoretical and Applied Mechanics 2016-
Thermal Science 2007-
Tribology in Industry 1997-
Veterinarski glasnik 2020-
Vojnotehnički glasnik 2024-
Vojnosanitetski pregled 1949-
Yugoslav Journal of Operations Research 2008-
Yugoslav Survey 1997-
Zaštita materijala 2021-
Zbornik Instituta za pedagoska istraživanja 2007-
Zbornik Matice srpske za slavistiku 2019-
Zbornik radova Vizantološkog instituta SANU 2019-
Zbornik Vojnomedicinske akademije (Yugoslavia)  
Zograf 2012-


Dodatak: Prethodni periodi

Prijavljivanje novih časopisa za referisanje u Scopus-u

Svake godine za evaluaciju se prijavi preko 1200 časopisa pri čemu je prolaznost oko 50%. Procedura selekcije časopisa za referisanje u Scopus-u podrazumeva dve faze. Prva faza je pre-evaluacija i traje oko nedelju dana nakon čega se uredništvu časopisa vraća informacija o tome šta je potrebno korigovati u časopisu da bi proces bio nastavljen. Nakon potrebnih ispravki časopis se šalje u drugu fazu - evaluaciju. Evaluacija traje oko godinu dana, nakon čega sledi informacija da li je časopis prihvaćen za referisanje u ovoj indeksnoj bazi.

Detaljne informacije o značaju, proceduri prijavljivanja i kriterijumima selekcije za referisanje časopisa u Scopus-u možete pročitati na sledećoj stranici Scopus content, u odeljku Content Policy and Selection je data forma za prijavu časopisa: Suggestion Form. Dodatne informacije: Scopus title evalution process and selection criteria

 

NOVO u Scopus-u


Scopus servis omogućio je preliminarnu proveru tehničkih i administrativnih kriterijuma kako bi se časopisima povećala šansa za prihvatanje u Scopus. Još jedan od razloga uvođenja preevalucaije časopisa je izbegavanje embargo perioda za prijavljivanje. Časopis može u svakom trenutku da odluči da nastavi sa svojom prijavom za refersinje u Scopus bazu, bez obzira na ishod preevaluacije.

Preevalucija takođe neće uticati na kraјnji ishod evaluacije određenog časopisa koju sprovodi nezavisni Savetodavni odbor - Content Selection Advisory Board (CSAB).

Link ka formi za prijavu časopisa.

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Katarzyna Gaca-Zając PhD Eng
Senior Customer Consultant for Central and Eastern Europe
ELSEVIER | Research Solutions Sales
email: k.gaca-zajac@elsevier.com

U sledećem PDF-u mogu se pronaći odgovori na pitanja u vezi sa kriterijumima i procesom odabira časopisa za referisanje u Scopus bazi. Pitanja su postavljali urednici domaćih naučnih časopisa u okviru onlajn radionice održane u julu 2020. godine (informacije o radionici dostupne su na stranici Predavanja).

Referisani u Medline-u

      Naziv časopisa
1 Acta chirurgica Iugoslavica
2 Glas. Srpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje medicinskih nauka
3 Medicinski pregled
4 Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
5 Vojnosanitetski pregled


Odluku o indeksiranju novih časopisa u MEDLINE donosi direktor Američke nacionalne medicinske biblioteke, a na osnovu odluke specijalno oformljene Komisije za procenu časopisa.
Komisija se sastaje tri puta godišnje i svaki put procenjuje oko 140 naslova časopisa. Evaluacija se vrši na osnovu striktno utvrđenih kriterijuma o naučnom kvalitetu časopisa: Journal Selection for Index Medicus/MEDLINE.

O izboru časopisa objavljen je i rad na srpskom jeziku:
Izbor časopisa za Index Medicus-Medline, članak, Ljubica Božinović, Srp Arh Celok Lek 2004, Posebno izdanje, str. 50-52 (pdf na srpskom, 450 Kb).

Detaljne informacije o Kategorizaciji časopisa na veb stranici Ministarstva nauke nalaze se na stranici Kategorizacija časopisa.