Intelektualna prava

Autorsko pravo i biblioteke

tekstovi: Tatjana Brzulović-Stanisavljević, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd

Bibliotekari imaju važnu ulogu u razvoju demokratskih društava omogućujući svim segmentima društva sveobuhvatan pristup izvorima znanja, ideja i mišljenja. Zakon o autorskom pravu reguliše vlasništvo, kontrolu i distribuciju informacija i znanja. Biblioteke omogućavaju ljudima da informacije i znanja pronađu, pristupe im i koriste ih. Stoga je Zakon o autorskom pravu ključna tema za biblioteke jer zadire u samu srž njihove delatnosti. Pitanja koja se tiču biblioteka jesu izuzeci i ograničenja autorskih prava , uslovi zaštite i prelaza u javno vlasništvo, upravljanje digitalnim pravima, kliring pravima i orfan radovima(dela "siročiči"). Bibliotekari imaju dvojnu ulogu, budući da svakodnevno upravljaju sadržajima koji podležu autorskim pravima, a ujedno su i zainteresovana strana kada je u pitanju razvoj nacionalne i internacionalne regulative autorskih prava.

Uravnotežena autorska prava

Autorsko pravo egzistira na različite načine tako što štiti autorovu ličnost, ekonomski podstiče na stvaralaštvo, ohrabruje učenje i promoviše napredak nauke i korisnih veština. Da bi autorsko pravo bilo delotvorno, ono mora da balansira između potrebe da zaštiti prava autora i pravo korisnika da pristupe informacijama potrebnim za učenje i dalje kreativne poduhvate. Mehanizam zakona o autorskom pravu omogućuje kombinaciju izuzetaka i ograničenja i ograničeno trajanje zaštite, te obezbeđuje adekvatne vidove zaštite.

Bibliotekari zastupaju uravnoteženo autorsko pravo

Bibliotekari širom sveta veruju da je tradicionalno autorsko pravo narušeno u proteklim godinama. Bibliotekari javno izražavaju svoju brigu o globalnom trendu koji favorizuje nosioce prava, koji predstavljaju sve uži deo globalnih ekonomskih interesa, nauštrb društva kao celine i pojedinačno, i posebno ugrožavajući zemlje u razvoju i tranziciji. Neizbalansiran i disproporcionalni zakon o autorskim pravima takođe onemogućava pristup izvorima ili nameće nerealne cene društvima koja su već u nepovoljnijoj poziciji iz drugih razloga. Kroz izlaganja, kampanje i aktivno učešće u zakonodavnoj proceduri, bibliotekari u mnogim zemljama aktivno brane interese biblioteka i njihovih korisnika.

KoBSON i eIFL program o intelektualnim pravima

KOBSON učestvuje u eIFL programu "Zastupanje ideje pristupa znanju: autorska prava i biblioteke", poznatije kao eIFL-IP. Cilj eIFL-IP jeste da zaštiti i promoviše interese bibliotekara i njihovih korisnika u zemljama članicama eIFL u pitanjima koja se tiču autorskog prava i da bude zastupnik izbalansiranosti nacionalnih i internacionalnih zakona.

KOBSON ima podršku eIFL-IP-a u smislu obuke i osposobljavanje organizovanja događanja, upućivanja i podrške u svim aspektima koji se tiču biblioteka i autorskog prava. KOBSON svoj doprinos pruža iznoseći informacije o nacionalnim zakonima na međunarodnim konferencijama i konsultacijama. Mreža stručnjaka za autorska prava iz zemalja članica eIFL-IP povezuje KOBSON u aktivnu diskusiju o autorskim pravima sa internacionalnom bibliotečkom zajednicom. Kroz eIFL, KOBSON, je predstavljen u međunarodnim zakonodavnim telima, kao što je Svetska organizacija o intelektualnoj svojini (WIPO).

KOBSON u svom radu obezbeđuje da zakon o autorskim pravima dozvoljava pristup sadržaju učenja i podržava razvoj i edukacione prioritete zemlje SRBIJE.

KOBSON eIFL-IP koordinator je dr DRAGANA MILUNOVIĆ.

Slobodno nam se obratite sa svim pitanjima koja se tiču programa eIFL-IP u zemlji SRBIJI odnosno pitanja autorskih prava u bibliotekama u okviru KOBSONA.

Korisni izvori

Opšti

Autorsko pravo u SRBIJI

 • Autorska prava za bibliotekare (prevod dr Stela Filipi-Matutinović, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd)
  Reč je o prevodu teksta koji je nastao kao rezultat međunarodnog projekta čiji je osnovni cilj da bibliotekarima u zemljama u razvoju i tranziciji obezbedi informacije koje se odnose na zakone o autorskom pravu.
  Prvenstvena namena mu je da informiše bibliotekare o:
  - Zakonu o autorskim pravima uopšte
  - aspektima Zakona o autorskim pravima koji najviše utiču na biblioteke,
  kao i da uputi bibliotekare na koji način bi najefikasnije mogli da učestvuju u
  procesima u kojima se zakon o autorskim pravima interpretira i oblikuje.
 • Informacija o zemlji od WIPO-a SRBIJA
 • Zakon o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije
 • Krajem 2009. u Srbiji je usvojen novi Zakon o autorskim i srodnim pravima (verzija na Engleskom: The Law on Copyright and Related Rights)
 • WIPO (World Intellectual Property Organization) i Srbija potpisuju Ugovor o saradnji
  (Ženeva, 26. oktobar 2010)
  Generalni direktor WIPO - Frensis Gurri i premijer RS Mirko Cvetković potpisali su sporazum sa uređivačkim okvirom za saradnju između WIPO-a i Srbije. Celokupna saradnja fokusirana je na to kako Srbija može najbolje iskoristiti sistem intelektualnog prava (IP) za ekonomski i kulturni razvoj, kao i načine kojima WIPO može podržati nacionalne napore za jačanje državnog IP kapaciteta.